043-363-471

Category: ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ”

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ” เป็นค่ายที่จะเติมพลังใจให้กับนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมมากมายเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทำให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างดี13-14 ก.พ. 2564 นี้ ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่หัวหน้าชั้นปี หรือแจ้งมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ทันที

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบ MDKKU-Life

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นำโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นตัวแทนฝ่ายฯ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ (MDKKU-Life) ที่จะช่วยสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ในยุค Digitalization และกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้าน Transformation Learning

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม บุพศิริ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม  บุพศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (รับมอบแทนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนารี แก้วฤดี หัวหน้าภาควิชาฯ) เข้ารับมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย  เฉลิมวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี  เข้ารับมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาแพทย์ปรม บุตรมะลา ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ดีเด่น จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาแพทย์ปรม  บุตรมะลา นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์วรานนท์  มั่นคง อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ ที่เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

แพทย์หญิงอัณณ์ ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

แพทย์หญิงอัณณ์  ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดีเด่นยอดเยี่ยม ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563