043-363-471

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

บุคลากรหน่วยพัฒนานักศึกษา

นายวรพงษ์ ทองพุทธ

หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมประจำปี/รายงานประจำปี/งานวินัยนักศึกษา/
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หมวดสวัสดิการนักศึกษา

น.ส.วันดี โสภา

นักกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหมวดสวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษา /เงินกู้ยืมฉุกเฉิน /
หอพักนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา

ตำแหน่งว่าง

พนักงานธุรการ 

ทุนการศึกษา / ทุน ODOD /
เงินกู้ยืมฉุกเฉิน / อาจารย์ที่ปรึกษา

น.ส.ปิยธิดา  นาคขุนทศ

พนักงานธุรการ

งานหอพักนักศึกษา / ตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

น.ส.ศรัญญา ศรีนะ

นักกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหมวดกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา/สโมสรนักศึกษาฯ
ระเบียนกิจกรรม (MDKKU-Life) / พัสดุกิจกรรม

นายอานนท์ ขุนคงเสถียร

พนักงานธุรการ

กิจกรรมนักศึกษา /สโมสรนักศึกษาฯ
ชุมนุม/พัสดุกิจกรรม/เดินทางนักศึกษา

หมวดธุรการ

น.ส.ชลนิภา ศรีกุลวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ธุรการ/บันทึกการประชุม/ประชาสัมพันธ์

น.ส.ปาณิสรา  คำสิงห์

คนงาน 

เลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร/จัดทำเอกสาร/
วันลาบุคลากร/เบิกอุปกรณ์