043-363-471

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โครงสร้างหน่วยพัฒนานักศึกษา

รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.นพ.นนทพล ปิยวัฒนาเมธา

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.นพ.วรานนท์ มั่นคง

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

นายวรพงษ์ ทองพุทธ

หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมประจำปี/รายงานประจำปี/งานวินัยนักศึกษา/กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หมวดสวัสดิการนักศึกษา

น.ส.วันดี โสภา

นักกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหมวดสวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษา /เงินกู้ยืมฉุกเฉิน /
หอพักนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา

น.ส.ธนัชญา ยิ่งไพบูลย์สุข

พนักงานธุรการ 

ทุนการศึกษา / ทุน ODOD /
เงินกู้ยืมฉุกเฉิน / อาจารย์ที่ปรึกษา

น.ส.ปิยธิดา  นาคขุนทศ

พนักงานธุรการ

งานหอพักนักศึกษา / ตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

น.ส.ศรัญญา ศรีนะ

นักกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหมวดกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา /สโมสรนักศึกษาฯ
ระเบียนกิจกรรม (ilp) / พัสดุกิจกรรม/เดินทางนักศึกษา

นายอานนท์ ขุนคงเสถียร

พนักงานธุรการ

กิจกรรมนักศึกษา /สโมสรนักศึกษาฯ
ระเบียนกิจกรรม (ilp) / พัสดุกิจกรรม/เดินทางนักศึกษา

หมวดธุรการ

ตำแหน่งว่าง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร/บันทึกการประชุม/ประชาสัมพันธ์

น.ส.ปาณิสรา  คำสิงห์

คนงาน 

ธุรการหน่วยงาน/จัดทำเอกสาร