043-363-471

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โครงสร้างหน่วยกิจการนักศึกษา

รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายวรพงษ์ ทองพุทธ

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

กิจกรรมประจำปี/รายงานประจำปี/งานวินัยนักศึกษา/กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หมวดสวัสดิการนักศึกษา

น.ส.วันดี โสภา

นักกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหมวดสวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษา /เงินกู้ยืมฉุกเฉิน /
หอพักนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา

น.ส.ธนัชญา ยิ่งไพบูลย์สุข

พนักงานธุรการ 

ทุนการศึกษา / ทุน ODOD /
เงินกู้ยืมฉุกเฉิน / อาจารย์ที่ปรึกษา

น.ส.ปิยธิดา  นาคขุนทศ

พนักงานธุรการ

งานหอพักนักศึกษา / ตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

น.ส.ศรัญญา ศรีนะ

นักกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหมวดกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา /สโมสรนักศึกษาฯ
ระเบียนกิจกรรม (ilp) / พัสดุกิจกรรม/เดินทางนักศึกษา

นายอานนท์ ขุนคงเสถียร

พนักงานธุรการ

กิจกรรมนักศึกษา /สโมสรนักศึกษาฯ
ระเบียนกิจกรรม (ilp) / พัสดุกิจกรรม/เดินทางนักศึกษา

ตำแหน่งว่าง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

บันทึกการประชุม/ประชาสัมพันธ์
บันทึกหน่วยกิจกรรม

หมวดธุรการ

น.ส.ปาณิสรา  คำสิงห์

คนงาน 

ธุรการหน่วยงาน/จัดทำเอกสาร

นางเพ็ญศรี  พิมพ์คำไหล

นักการภารโรง

เลขานุการ หน้าห้องผู้บริหาร