043-363-471

หอพักนักศึกษาแพทย์

หอพักนักศึกษาแพทย์ ที่ 1, 2, 3 และ 4

หอพักจำนวนห้องพักจำนวนนักศึกษา
หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 (หญิง)69138
หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 (ชาย)69138
หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3A (ชาย)78156
หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3B (หญิง)78156
หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3C (ชาย)78156
หอพักนักศึกษาแพทย์ที่  4 (ชาย )
ประกอบไปด้วย 
ชั้น  2 – 7 โซน C
ชั้น  6 โซน AB
ชั้น  7 โซน AB


 48
29
29
   

96
58
58
หอพักนักศึกษาแพทย์ที่  4 (หญิง)
ประกอบไปด้วย
ชั้น  2 – 5  โซน AB 
 
 
116
   

232
รวม5941,188

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

1. ค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 2 จำนวน 4,000 บาท ต่อคนต่อปี (รวมค่าน้ำและค่าไฟ)

2. ค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 จำนวน 12,000.-บาท ต่อคนต่อปี นักศึกษาสามารถใช้ไฟฟ้าได้ 200 ยูนิต ต่อเดือน หากใช้ไฟฟ้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนด นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนต่างเพิ่มตามจำนวนการใช้จริง โดยเก็บค่าไฟส่วนเกินหน่วยละ 4 บาท

3. นักศึกษาต้องชำระค่าอื่นๆ ตอนแรกเข้า จำนวน 700 บาท ดังนี้
3.1 ค่าประกันกุญแจห้อง 100.- บาท  (จะจ่ายคืนให้เมื่อนักศึกษาคืนกุญแจ)
  3.2 ค่าประกันของเสียหาย 500.- บาท (จะจ่ายคืนให้เมื่อนักศึกษาย้ายออกจากหอพักโดยไม่มีของเสียหายหรือหนี้สิน)
3.3 ค่า Key card  เข้าหอพัก 100.- บาท