043-363-471

ผู้บริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้บริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม