043-363-471

ผู้บริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้บริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.พญ.แพรว โคตรุฉิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.นพ.ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.พญ.ฟ้างาม เจริญผล

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา