043-363-471

ผู้บริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้บริหารฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.นพ.นนทพล ปิยวัฒนาเมธา

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา