043-363-471

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษา ทั้งทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนเอกชน ซึ่งได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้สำเร็จการศึกษา โดยทุนการศึกษาที่จัดสรรในแต่ละปี ได้แก่

1.  ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามปีงบประมาณ เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะต่างๆ มูลค่าทุนละ 10,000 บาท/ปี  เป็นทุนไม่ต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 • มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
 • มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นสุภาพชน ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนอื่นใด ยกเว้นเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยหรือผู้ให้ทุนการศึกษากำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษานั้นๆ

     2.  ทุนเอกชน

          เป็นทุนที่มหาวิทยาลัย และ หรือ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับบริจาคจากเอกชนหรือนิติบุคคลเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่เจ้าของทุนหรือมหาวิทยาลัยหรือคณะแพทยศาสตร์ ได้ระบุไว้ อันได้แก่ มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ

ข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา

 1. มีนิสัยประหยัด ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย  และมีความประพฤติดี
 2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่จะสำเร็จการศึกษา หรือตามเงื่อนไขของเจ้าของทุนการศึกษา
 3. เป็นผู้ที่ร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น และต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อสังคม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 28 ชั่วโมง
 4. รายงานผลการศึกษาพร้อมแนบจดหมาย และรายงานการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมให้ผู้อุปการะทุนทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 5. หากประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อในปีถัดไป นักศึกษาจะต้องเขียนใบสมัครแสดงความจำนงของรับทุนเป็นปีต่อปีตามวันเวลาที่ประกาศ  และในวันเข้าพบกรรมการพิจารณาทุนจะต้องนำสมุดบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มที่โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อให้กรรมการพิจารณาทุนการศึกษาพิจารณา
 6. ต้องบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลงในสมุดกิจกรรม สามารถตรวจสอบได้
 7. เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานให้ผู้อุปการะทุนทราบ
 8. ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด

ข้อห้ามของนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา

 1. นักศึกษาต้องเข้าพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเว้นหอพักสวัสดิการ     KKU-WORA RESIDENCE เนื่องจากมีราคาแพง)
 2. ห้ามเล่นการพนัน หรือประพฤติผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 3. ห้ามใช้เงินทุนการศึกษาในทางมิชอบ หรือฟุ่มเฟือย

**หากนักศึกษาฝ่าฝืนข้อห้าม คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จะพิจารณาตัดทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และดำเนินการทางวินัยนักศึกษาต่อไป**