043-363-471

Category: ประกาศหอพัก

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 26/2566เรื่อง ปฏิทันการรับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in เมนูใบคำร้องสมัครเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น **รับสมัครเฉพาะนักศึกษารายใหม่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

แบบชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์

สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้ หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1-2 https://drive.google.com/file/d/1d50IP1hSspmh3NEsY__PJQIqCKpZqiUf/view?usp=sharing หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 https://drive.google.com/file/d/1U9vcyi-wRWiIEXAftgQ_JFYfQM-NvEVN/view?usp=sharing

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 15 /2565 เรื่อง ปฏิทินการยืนยันการพักต่อ หรือย้ายออกของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 **เพิ่มเติม นักศึกษารายเก่าที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าหอพัก ส่งที่สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ด้วยทุกครั้ง

รับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 14/2565 เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 **เริ่มส่งวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ที่ https://studentaffairs.md.kku.ac.th/ ระบบยื่นเอกสารออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการจัดการหอพักนักศึกษาแพทย์ MSD-KKU

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำระบบการจัดการหอพัก MSD-KKUซึ่งเป็นระบบการจัดการห้องพัก ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงแจ้งข่าวสาร และติดตามการแจ้งซ่อม โดยนักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ผ่านระบบได้ และขอให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาแพทย์ทุกคน เข้าไปส่งคำขอใช้งานระบบMSD-KKU โดยมีขั้นตอนการขอใช้งานระบบดังนี้ 1. นักศึกษาส่งคำขอเข้าใช้งานระบบ และรอเจ้าหน้าที่หอพักตรวจเช็ครายชื่อ (ประมาณ 1 วัน) 2. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบ โดยใช้ Username เป็นรหัสนักศึกษา Password เป็นเบอร์โทรศัพท์ ที่ตรงกับนักศึกษาส่งคำขอไว้ในข้อที่ 1 3. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานระบบได้เลยที่ลิงค์…
Read more