043-363-471

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564