043-363-471

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษาแพทย์ ปี 2566

คู่มือนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบูรณาการ

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องแต่งกายนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ 

เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความถูกต้องเหมาะสมแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษา และความเป็นวิชาชีพ