043-363-471

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษาแพทย์ ปี 2565

คู่มือนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเครื่องแต่งกายนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ด้วยเป็นการสมควรกำหนดเครื่องแต่งกายนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรการสอน ของคณะแพทยศาสตร์ 

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564