043-363-471

หอเกียรติยศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

หอเกียรติประวัตินักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาแพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา

ผลงานและรางวัลภายนอกสถาบัน
ของนักศึกษา

ผลงานและรางวัลภายในสถาบัน
ของนักศึกษา