043-363-471

รู้จักฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รู้จักฝ่ายพัฒนานักศึกษา

              ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิตผ่านภาระงานหลักได้แก่ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านหอพักนักศึกษา ด้านวินัยนักศึกษา ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และสวัสดิการอื่นๆ ของนักศึกษา

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
             ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย
             1.ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง

             2.ด้านเสริมสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน

             3.ด้านเสริมสร้างจิตสาธารณะ การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชมคมโลก

             4.ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

             5.ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ ประกอบไปด้วย
               1. โครงการช่อกัลปพฤกษ์
               2. Excellent mentoring and monitoring system
               3. โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
                        3.1 วิชาการ
                        3.2 คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
                        3.3 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการสร้างสรรค์
                        3.4 กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
                        3.5 วัฒนธรรม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
                        3.6 พัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร
                        3.7 พัฒนาผู้เรียนในด้านอื่นๆ (Soft skills)

 

ด้านทุนการศึกษา
                ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษา

 

ด้านหอพักนักศึกษา
                 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้บริการหอพักนักศึกษาแพทย์ ทั้งหมด 4 หอพัก สามารถรองรับนักศึกษาแพทย์ได้สูงสุดจำนวน 720 ราย ประกอบด้วย หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3 (ปิดปรับปรุง) และหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 รวม 8 อาคาร รายละเอียดดังนี้
                 หอพักนักศึกษาหญิง ได้แก่ หอพักนักศึกษาแพทย์ 1 และหอพักนักศึกษาแพทย์ 4 (โซน AB ชั้น 2 – 5, โซน B ชั้น 6) รวมมีจำนวนห้อง 200 ห้อง รองรับนักศึกษาได้มากที่สุดจำนวน 400 ราย
                 หอพักนักศึกษาชาย ได้แก่ หอพักนักศึกษาแพทย์ 2 และหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 (โซน A ชั้น 6 – 7, โซน AB และโซน C ชั้น 2 – 7) รวมมีจำนวนห้องทั้งหมด 160 ห้อง สามารถรองรับจำนวนนักศึกษาได้มากที่สุด 320 ราย