043-363-471

รางวัลและผลงานคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอเกียรติประวัติคณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา

อาจารย์แพทย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก
จากกองทุนครูตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์

อาจารย์แพทย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก
จากกองทุนครูตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์