043-363-471

วินัยนักศึกษา

งานวินัยนักศึกษา

1. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเคร่งครัด อันได้แก่
          1.1 ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2557
          1.2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559
          1.3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2561
          1.4 ระเบียบฯ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547
          1.5 ประกาศฯ (ฉบับที่814/2551) เรื่อง กฎของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
          1.6 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 57/2550) เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ขณะฝึก ปฏิบัติตามสาขาวิชา
          1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 491/2560) เรื่อง มาตรการลงโทษวินัยนักศึกษาที่กระทำผิด
กฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น


2. กรณีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะถูกดำเนินการทางวินัย ดังนี้
          2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 470/2560) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษา
          2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 39/2548) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษาที่พักในหอพัก


กรณีที่นักศึกษาทำผิดเกี่ยวกับด้านวินัยนักศึกษาจะมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินลงโทษได้ 6 สถาน คือ
          1. ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
          2. ตัดคะแนนความประพฤติ
          3. ให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          4. ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ หรือ งด ยับยั้ง หรือชะลอการประกาศผลสอบหรือออกหนังสือรับรองใด ๆ หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
          5. พักการเรียน
          6. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดย
                     ให้ออก
                     ไล่ออก และไม่มีสิทธิ์ได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย


ทั้งนี้การลงโทษดังกล่าวอาจลงโทษได้มากกว่า 1 สถาน
     นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน จะต้องรับโทษพักการเรียนมีกำหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
     นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน จะต้องรับโทษพักการเรียนมีกำหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
     นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่เกิน 99 คะแนน จะต้องรับโทษพักการเรียนมีกำหนด 4 ภาคการศึกษาปกติ
     นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันถึง 100 คะแนน จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา


ในกรณีที่นักศึกษาที่ทำผิดวินัยและต้องรับโทษมากกว่าระดับว่ากล่าวตักเตือน ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อหาทางร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษาต่อไป หากต้องการอุทธรณ์ให้ทำหนังสือยื่นต่ออธิการบดีผ่านทางงานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบคำสั่งลงโทษ