043-363-471

ดาวโหลดเอกสาร/คู่มือ

เอกสารเผยแพร่ทั่วไปสำหรับดาวน์โหลด

ประกาศเครื่องแต่งกาย
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ 328/2565 เรื่องเครื่องแต่งกายนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

new linknew link
คู่มือนักศึกษาแพทย์ 2566

คู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

N/A

N/A