043-363-471

หอพัก นศ.พ.

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

นายศราวุธ วงใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ ที่ 1

นายสหรัฐ ศิริเมล์

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ ที่ 2

นายวรพงษ์ ทองพุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาแพทย์ ที่ 4

เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษาแพทย์

นางวาศินีย์ คุ้มสุวรรณ

คนงานประจำหอพัก
นักศึกษาแพทย์ ที่ 1

นางสาวจิราภรณ์ ทองเหง้า

คนงานประจำหอพัก
นักศึกษาแพทย์ ที่ 4

นางสาววิลาพร อุ่นเมือง

คนงานประจำหอพัก
นักศึกษาแพทย์ ที่ 4

นางปวีณา รัตนวงศ์

คนงานประจำหอพัก
นักศึกษาแพทย์ ที่ 4

นางสาววาสิตา ประเสริฐกิจ

ผู้ควบคุมพนักงานทำความสะอาด
ประจำหอพัก นศ.พ. ที่ 1 – 4

ติดต่อสอบถาม

Address:

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Facebook:

หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มข.

Phone :

043-363-471 , 043-363-473

สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1-2
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44898

สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42772

สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44557