043-363-471

หอพัก นศ.พ.

เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษาแพทย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก
2. งานดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในหอพัก
3. งานธุรการสำนักงาน
4. งานดูแลอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ลานจอดรถ ร้านค้าโรงอาหาร
5. งานการตรวจสอบติดตามงาน
6. งานประเมินผลการทำความสะอาดหอพัก
7. งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักศึกษาและแขกของคณะ
8. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
9. แจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำหอพัก
10. งานบริการในหอพัก
             – บริการรับโทรศัพท์
             – บริการให้ยืมกุญแจฉุกเฉิน
             – บริการไปรษณียภัณฑ์
             – บริการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อ
             – งานดูแลระบบสาธารณูปโภค
            – ติดตามนักศึกษา

นางวาศินีย์ คุ้มสุวรรณ

คนงานประจำหอพัก
นศ.พ. ที่ 3

นางสาวจิราภรณ์ ทองเหง้า

คนงานประจำหอพัก
นศ.พ. ที่ 4

นางสาววิลาพร อุ่นเมือง

คนงานประจำหอพัก
นศ.พ. ที่ 4

นางปวีณา รัตนวงศ์

คนงานประจำหอพัก
นศ.พ. ที่ 4

นางสาววาสิตา ประเสริฐกิจ

ผู้ควบคุมพนักงานทำความสะอาด
ประจำหอพัก นศ.พ. ที่ 1 – 4

ติดต่อสอบถาม

Address:

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Facebook:

หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มข.

Fax:
Phone:

043-363-319

043-363-471 , 043-363-473

สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1-2
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44898

สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42772

สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44557