043-363-471

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 (เฉพาะปี 1 รหัส 67)

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 (เฉพาะปี 1 รหัส 67)

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 และ 2 รอบที่ 2 (เฉพาะปี 1 รหัส 67)
ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567
โดยนักศึกษาสามารถสมัครผ่านระบบเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in

(login ด้วย KKU Single Sign-On)

*ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบ REG ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเข้าสมัครในระบบหอพักได้