043-363-471

Author: worapong tongput

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปี 2567

เรียนเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถรับชมการถ่ายทดได้ทาง Facebook Page : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…
Read more

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 (เฉพาะปี 1 รหัส 67)

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 และ 2 รอบที่ 2 (เฉพาะปี 1 รหัส 67) ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567 โดยนักศึกษาสามารถสมัครผ่านระบบเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in (login ด้วย KKU Single Sign-On) *ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบ REG ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเข้าสมัครในระบบหอพักได้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรับน้องขึ้นคลินิก 2567

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ (รับน้องขึ้นคลินิก) ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมภายในโครงการ – กล่าวแสดงความยินดีจากอาจารย์ชั้นปรีคลินิก – กล่าวต้อนรับสู่ชั้นคลินิก – กิจกรรมที่สุดแห่งชั้นปี – เสวนา “เรียนคลินิก เรียนอย่างไร” ในวันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมอดินแดงและห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพักนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2567

โดยนักศึกษาสามารถชำระเงินด้วยระบบ QR Payment ผ่าน MDKKU-Life https://life.md.kku.ac.th/ (login ด้วย KKU Single Sign-On) ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567หรือติดต่อ Facebook Page : หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มข. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ปีการศึกษา 2567https://drive.google.com/file/d/1zAcplOsNCKVnAoqJ0OCwBi_Tn-vo09XQ/view?usp=drive_link

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกหอพักนักศึกษาแพทย์ ปี 2567

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่อง ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 กำหนดการสำหรับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) – ฝึกซ้อมย่อย วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ – ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมฯ กาญจนาภิเษก –…
Read more

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2566

ขอเชิญบัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วม “พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2566” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัล”ศรีกาลพฤกษ์” 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “นักศึกษาแพทย์ คุณากร ทิวากรกฎ” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีกาลพฤกษ์” พร้อมโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2134/2566 ณ วันที่ 19 กันยายน 2566 https://sac.kku.ac.th/9762?fbclid=IwAR2gNAfoWEkov7AFMFEaIojdp-Yki4SduioCdYw34O3L_nMYPU7SAF5nu4c

แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการช่อกาลพฤกษ์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการช่อกาลพฤกษ์เพื่อพัฒนานักศึกษาแพทย์ด้านการวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 “Multidisciplinary: เราเป็นทีมเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1. รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง The association of glucagon-like peptide-1 receptor and poor prognosis of…
Read more

อบรมวินัยจราจรสำหรับนักศึกษาแพทย์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมวินัยจราจร สำหรับนักศึกษาแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย จำนวน 3 รอบ ประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 17 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 26 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร…
Read more