043-363-471

Author: worapong tongput

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกหอพักนักศึกษาแพทย์ ปี 2567

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่อง ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 กำหนดการสำหรับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) – ฝึกซ้อมย่อย วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ – ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมฯ กาญจนาภิเษก –…
Read more

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2566

ขอเชิญบัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วม “พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2566” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัล”ศรีกาลพฤกษ์” 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “นักศึกษาแพทย์ คุณากร ทิวากรกฎ” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีกาลพฤกษ์” พร้อมโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2134/2566 ณ วันที่ 19 กันยายน 2566 https://sac.kku.ac.th/9762?fbclid=IwAR2gNAfoWEkov7AFMFEaIojdp-Yki4SduioCdYw34O3L_nMYPU7SAF5nu4c

แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการช่อกาลพฤกษ์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการช่อกาลพฤกษ์เพื่อพัฒนานักศึกษาแพทย์ด้านการวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 “Multidisciplinary: เราเป็นทีมเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1. รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง The association of glucagon-like peptide-1 receptor and poor prognosis of…
Read more

อบรมวินัยจราจรสำหรับนักศึกษาแพทย์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมวินัยจราจร สำหรับนักศึกษาแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย จำนวน 3 รอบ ประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 17 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 26 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร…
Read more

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 2566

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ กำหนดการ สูจิบัตร สามารถดาวโหลดสูจิบัตรได้ที่ https://anyflip.com/pnfhb/ayxi/ หรือ https://drive.google.com/…/1v5tumHjA4xhFFUiA0cz…/view…

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งกฏระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทราบ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมทีมบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำชั้น คณาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2…
Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2566 ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ และพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ในหัวข้อ “Medical Innovation: Progressing Ethically Towards a Sustainable Future” นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน…
Read more

เชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาทุกคนได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามระบอบประชาธิปไตย เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 ตามลิ้งค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main