043-363-471

Author: worapong tongput

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจาริญญ์ จินดาประเสริฐ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา 2. นักศึกษาแพทย์ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติ…
Read more

ประกาศรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้งดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากยังมีการมอบรางวัลต่างๆ ให้กับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ กับอาจารย์และนักศึกษา ตามประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 2. รางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 3. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ 4. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ 5. ผลการเรียนยอดเยี่ยมรายวิชา…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์” Turn loss to life with pure heart of giving ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ นายสฤษฏ์เกียรติ ฤทษ์ธนะขจร, นายก้องภพ ประมังคะตา, นายชนาธิป วงศ์สมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3…
Read more

test

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.ผ่านระบบ Live Stream ทาง Facebook Page : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือช่อง YouTube : MDKKU Channel

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom meeting conference ปี 2 ตั้งแต่เวลา 08.40 -12.00 น. ปี 3 ตั้งแต่เวลา 12.40 -16.00 น. https://kku-th.zoom.us/j/99921057738… Meeting ID : 999…
Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาภาคต้น 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอรับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบยื่นเอกสารออนไลน์ หัวข้อ”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์Extern เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern”

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.40 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 938 4261 2235 Pass : 704273

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.40 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 945 2834 6437 Pass : 63471