043-363-471

Author: worapong tongput

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 15 /2565 เรื่อง ปฏิทินการยืนยันการพักต่อ หรือย้ายออกของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 **เพิ่มเติม นักศึกษารายเก่าที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าหอพัก ส่งที่สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ด้วยทุกครั้ง

รับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 14/2565 เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 **เริ่มส่งวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ที่ https://studentaffairs.md.kku.ac.th/ ระบบยื่นเอกสารออนไลน์

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565 จำนวน 16 อัตรา

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565 จำนวน 16 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://ddc.moph.go.th หรือ http://bamras.ddc.moph.go.th

ศูนย์แพทยศาสตรฯ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2565

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2565 – สาขากุมารเวชศาสตร์ 1 ตำแหน่ง – สาขาออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 27 ธ.ค. 64 – 7 ม.ค. 65 สมัครได้ที่ www.cpird.in.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการศึกษาหลังรับปริญญาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์โทร 055-409999 ต่อ 2148

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบที่ 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รอบที่ 2 เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุนตำแหน่งอาจารย์ฯ จำนวน 7 อัตรา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจาริญญ์ จินดาประเสริฐ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา 2. นักศึกษาแพทย์ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติ…
Read more

ประกาศรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้งดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากยังมีการมอบรางวัลต่างๆ ให้กับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ กับอาจารย์และนักศึกษา ตามประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 2. รางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 3. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ 4. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ 5. ผลการเรียนยอดเยี่ยมรายวิชา…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์” Turn loss to life with pure heart of giving ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ นายสฤษฏ์เกียรติ ฤทษ์ธนะขจร, นายก้องภพ ประมังคะตา, นายชนาธิป วงศ์สมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3…
Read more