043-363-471

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งกฏระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทราบ

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมทีมบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำชั้น คณาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ

ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น