043-363-471

Author: worapong tongput

แบบชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์

สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้ หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1-2 https://drive.google.com/file/d/1d50IP1hSspmh3NEsY__PJQIqCKpZqiUf/view?usp=sharing หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 https://drive.google.com/file/d/1U9vcyi-wRWiIEXAftgQ_JFYfQM-NvEVN/view?usp=sharing

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความประสงค์ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-219943-4 ส่งหลักฐานการโอนเงินและติดต่อรับใบลดหย่อนภาษีได้ที่ 1. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์    ชั้น 6 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 2. Facebook Page : กิจการนักศึกษา ดณะแพทยศาสตร์ มข. 3. ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรภายใน…
Read more

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 15 /2565 เรื่อง ปฏิทินการยืนยันการพักต่อ หรือย้ายออกของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 **เพิ่มเติม นักศึกษารายเก่าที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าหอพัก ส่งที่สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ด้วยทุกครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจาริญญ์ จินดาประเสริฐ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา 2. นักศึกษาแพทย์ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติ…
Read more

ประกาศรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้งดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากยังมีการมอบรางวัลต่างๆ ให้กับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ กับอาจารย์และนักศึกษา ตามประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 2. รางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 3. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ 4. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ 5. ผลการเรียนยอดเยี่ยมรายวิชา…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์” Turn loss to life with pure heart of giving ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ นายสฤษฏ์เกียรติ ฤทษ์ธนะขจร, นายก้องภพ ประมังคะตา, นายชนาธิป วงศ์สมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3…
Read more

test

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.ผ่านระบบ Live Stream ทาง Facebook Page : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือช่อง YouTube : MDKKU Channel