043-363-471

Author: worapong tongput

test

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.ผ่านระบบ Live Stream ทาง Facebook Page : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือช่อง YouTube : MDKKU Channel

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom meeting conference ปี 2 ตั้งแต่เวลา 08.40 -12.00 น. ปี 3 ตั้งแต่เวลา 12.40 -16.00 น. https://kku-th.zoom.us/j/99921057738… Meeting ID : 999…
Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาภาคต้น 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอรับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบยื่นเอกสารออนไลน์ หัวข้อ”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์Extern เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern”

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.40 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 938 4261 2235 Pass : 704273

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.40 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 945 2834 6437 Pass : 63471

ขอเชิญ นศพ.ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก”

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conferenceMeeting ID: 952 1640 3071Pass : 63471

เลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบโดยเร็วที่สุด ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564