043-363-471

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง และบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่านเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

เรียนเชิญคณาจารย์ และบัณฑิตเข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

และขอเรียนเชิญร่วมบันทึกภาพหมู่แสดงความยินดีกับ
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง และบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.
ณ ลานหน้าพระบรมราชาอนุเสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร