043-363-471

ค่ายชายขอบ ครั้งที่ 4

ค่ายชายขอบ ครั้งที่ 4

วันที่ 3-5 มีนาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ค่ายชายขอบ” ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ โรงแรมอมันตา และพื้นที่ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะการพัฒนาตนเองในการทำงานจริงพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.ปะโค อำเภอเมืองหนองคาย และศิษย์เก่าแพทย์ ในการร่วมตรวจสุขภาพในครั้งนี้