043-363-471

การแข่งขันตอบปัญหา MEDQUIZ KKU 2022

การแข่งขันตอบปัญหา MEDQUIZ KKU 2022

สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 (MEDQUIZ KKU 2022) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบรรยายเวชวิชชาคาร และห้องสอบใหญ่ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทักษะการคิด สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้

ผลการแข่งขัน

ทีมชนะเลิศ ได้แก่

          ชื่อทีม : ปิ้นสะรอยมาเยือน

          โรงเรียน : ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

          สมาชิก  1. นายณภัทร รัตนเดชสกุล

          2. นายพรรวินท์ ทิมัน

          3. นายณภัทร เกียรติไชยากร

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

          ชื่อทีม : Gene D

          โรงเรียน : แสงทองวิทยา

          สมาชิก  1. นายกฤษณภูมิ เหล็มสะ

          2. นายจอมทรัพย์ สุวรรณกิจ

           3. นายภัคธร ไชยพลวัต

ทีมที่รองชนะเลิศอันดับ 2

          ชื่อทีม : เกินปุยมุ้ย

          ทีมผสมจากหลายโรงเรียน

          สมาชิก  1. นายภาคภูมิ สมหา            โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

          2. นางสาว ชิดชนก ไชยรบ     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)

          3. นายเกียรติวงศ์ นามปัญญา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)