043-363-471

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2566

ขอเชิญบัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและผู้ปกครองนักศึกษา

เข้าร่วม “พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2566”

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น