043-363-471

อบรมวินัยจราจรสำหรับนักศึกษาแพทย์

อบรมวินัยจราจรสำหรับนักศึกษาแพทย์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมวินัยจราจร สำหรับนักศึกษาแพทย์

โดยได้รับเกียรติจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย จำนวน 3 รอบ

ประกอบไปด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 17 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 26 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 24 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร