043-363-471

แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการช่อกาลพฤกษ์ฯ

แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการช่อกาลพฤกษ์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการช่อกาลพฤกษ์เพื่อพัฒนานักศึกษาแพทย์ด้านการวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 “Multidisciplinary: เราเป็นทีมเพื่อประชาชน”

ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่

การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)

1. รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง The association of glucagon-like peptide-1 receptor and poor prognosis of Northeastern Thai patients with cholangiocarcinoma โดย นศ.พ.รณกฤต ตระกูลเสนาธง นักศึกษารุ่นที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี สาขาวิชาชีวเคมี

2. รางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยเรื่อง Prevalence and Risk Factors of Third Generation Cephalosporin Resistance in Salmonella Septicemic Patients โดย นศ.พ.คุณากร ทิวากรกฎ นักศึกษารุ่นที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นพ.อธิบดี มีสิงห์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุปราณี พันธ์ธนวิบูลย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย (Oral Presentation)

1. รางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยเรื่อง Comparative Analysis of Gene Regulatory Networks in Monogenic Parkinson Disease through Sliding Window Optimization and Boolean Network Modeling: Enhanced Understanding of MDS-UPDRS Score Variations โดย นศ.พ.ชญานนท์ กิจคณะ นักศึกษารุ่นที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นพ.วรฉัตร เลิศอิทธิพร สาขาวิชาชีวเคมี

2. รางวัลที่ 3 ผลงานวิจัยเรื่อง Prevalence of Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica in Thailand over 4 Years (2016-2019): A Nationwide Population-Based Retrospective Study โดย นศ.พ.ณชญาดา เธียรทนุกิจ นักศึกษารุ่นที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์