แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการช่อกาลพฤกษ์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการช่อกาลพฤกษ์เพื่อพัฒนานักศึกษาแพทย์ด้านการวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 “Multidisciplinary: เราเป็นทีมเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1. รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง The association of glucagon-like peptide-1 receptor and poor prognosis of…
Read more