043-363-471

Category: Uncategorized

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 กำหนดการสำหรับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) – ฝึกซ้อมย่อย วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ – ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมฯ กาญจนาภิเษก –…
Read more

แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการช่อกาลพฤกษ์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการช่อกาลพฤกษ์เพื่อพัฒนานักศึกษาแพทย์ด้านการวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 “Multidisciplinary: เราเป็นทีมเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1. รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง The association of glucagon-like peptide-1 receptor and poor prognosis of…
Read more