043-363-471

Category: รางวัล

แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัล”ศรีกาลพฤกษ์” 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “นักศึกษาแพทย์ คุณากร ทิวากรกฎ” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีกาลพฤกษ์” พร้อมโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2134/2566 ณ วันที่ 19 กันยายน 2566 https://sac.kku.ac.th/9762?fbclid=IwAR2gNAfoWEkov7AFMFEaIojdp-Yki4SduioCdYw34O3L_nMYPU7SAF5nu4c

แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการช่อกาลพฤกษ์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการช่อกาลพฤกษ์เพื่อพัฒนานักศึกษาแพทย์ด้านการวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 “Multidisciplinary: เราเป็นทีมเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1. รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง The association of glucagon-like peptide-1 receptor and poor prognosis of…
Read more

นักศึกษาแพทย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหา SIMPIC ครั้งที่ 12

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานความสำเร็จของนักศึกษาทุกท่าน ในการแข่งขันตอบคำถามวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ (SIMPIC) ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถคว้ารางวัล “ชนะเลิศ” ประเภททีม มาครองได้สำเร็จ พร้อมรางวัลรายบุคคลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ครบทุกรางวัล Reference to: https://www.facebook.com/SIMPICOfficial?mibextid=ZbWKwL

ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์”นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจาริญญ์ จินดาประเสริฐ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา 2. นักศึกษาแพทย์ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติ…
Read more

ประกาศรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้งดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากยังมีการมอบรางวัลต่างๆ ให้กับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ กับอาจารย์และนักศึกษา ตามประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 2. รางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 3. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ 4. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ 5. ผลการเรียนยอดเยี่ยมรายวิชา…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์” Turn loss to life with pure heart of giving ประเภทนักเรียนนักศึกษา โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ นายสฤษฏ์เกียรติ ฤทษ์ธนะขจร, นายก้องภพ ประมังคะตา, นายชนาธิป วงศ์สมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ มข. คว้ารางวัลที่ 2 และ 4 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของตัวแทนนักศึกษาแพทย์ มข. ทั้ง 3 ทีม ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition) หรือ SIMPIC โดยตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 ทีม (KKU01, KKU02 และ KKU03) ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน: [การแข่งขันวันแรก] ทั้ง…
Read more