043-363-471

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจาริญญ์ จินดาประเสริฐ

รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา

2. นักศึกษาแพทย์ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์

รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา

รับโล่รางวัสประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมและการสอน ชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์

4. อาจารย์นายแพทย์วันทิน ศรีเบญจลักษณ์

รับโล่รางวัสประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมและการสอน ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์

โดยมี รองศาสตราจารย์จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจาริญญ์ จินดาประเสริฐ
รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา
นักศึกษาแพทย์ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์
รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จากแพทยสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา
รับโล่รางวัสประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมและการสอน ชั้นปรีคลินิกประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์นายแพทย์วันทิน ศรีเบญจลักษณ์
รับโล่รางวัสประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมและการสอน ชั้นคลินิกประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *