043-363-471

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบ MDKKU-Life

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบ MDKKU-Life

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นำโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นตัวแทนฝ่ายฯ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ (MDKKU-Life) ที่จะช่วยสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ในยุค Digitalization และกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้าน Transformation Learning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *