043-363-471

Category: ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์”นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom meeting conference ปี 2 ตั้งแต่เวลา 08.40 -12.00 น. ปี 3 ตั้งแต่เวลา 12.40 -16.00 น. https://kku-th.zoom.us/j/99921057738… Meeting ID : 999…
Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาภาคต้น 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอรับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบยื่นเอกสารออนไลน์ หัวข้อ”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา (สำหรับนิสิตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564) โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -18 มิถุนายน 2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์Extern เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern”

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.40 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 938 4261 2235 Pass : 704273

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.40 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 945 2834 6437 Pass : 63471