043-363-471

ประกาศรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้งดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากยังมีการมอบรางวัลต่างๆ ให้กับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ กับอาจารย์และนักศึกษา ตามประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา

2. รางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา

3. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์

4. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์

5. ผลการเรียนยอดเยี่ยมรายวิชา

6. ผลการเรียนยอดเยี่ยมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

7. ผลการเรียนยอดเยี่ยมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์

8. ผลการเรียนยอดเยี่ยมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

9. ผลคะแนนสูงสุด สอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. รางวัลส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ (กองทุนคุณแม่นันทกา พุทธิสวัสดิ์)

11. รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา

12. รางวัลการประกวดร้อยแก้ว ร้อยกรอง

13. รางวัลจากหน่วยงานภายนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *