043-363-471

โครงการรับน้องขึ้นคลินิก 2566

โครงการรับน้องขึ้นคลินิก 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์  (รับน้องขึ้นคลินิก ) โดยมี  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณแพทยศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมี รศ.จุฬาพรรณ อึ้งจะนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์    กล่าวว่า ทางคณะแพทยศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมความรู้ก่อนขึ้นปฏิบัติงานในชั้นคลินิก เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะขึ้นชั้นคลินิก ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนบนหอผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการปฏิบัติงานในชั้นคลินิกนั้น นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ และใช้ความรู้ที่เรียนมาควบคู่กับประสบการณ์ และคำแนะนำของอาจารย์  พี่ๆในหอผู้ป่วย ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนที่ผ่านมา จึงอยากจะฝากนักศึกษาแพทย์ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป

รศ.จุฬาพรรณ อึ้งจะนิล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้ได้ผลผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพแพทย์  การมีทักษะการสื่อสารที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะขึ้นไปเรียนชั้นคลินิกได้อย่างมีความสุข