043-363-471

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 15 /2565 เรื่อง ปฏิทินการยืนยันการพักต่อ หรือย้ายออกของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

**เพิ่มเติม นักศึกษารายเก่าที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าหอพัก ส่งที่สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ด้วยทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *