043-363-471

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม บุพศิริ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม บุพศิริ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม  บุพศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (รับมอบแทนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนารี แก้วฤดี หัวหน้าภาควิชาฯ)

เข้ารับมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563