043-363-471

Tag: mdkku

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม บุพศิริ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม  บุพศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (รับมอบแทนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนารี แก้วฤดี หัวหน้าภาควิชาฯ) เข้ารับมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย  เฉลิมวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี  เข้ารับมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาแพทย์ปรม บุตรมะลา ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ดีเด่น จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาแพทย์ปรม  บุตรมะลา นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์วรานนท์  มั่นคง อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ ที่เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

แพทย์หญิงอัณณ์ ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

แพทย์หญิงอัณณ์  ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดีเด่นยอดเยี่ยม ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

นักศึกษาแพทย์ศรมน ชัยชาญ ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้ายของผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

นักศึกษาแพทย์ ศรมน ชัยชาญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้าย  ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

ช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์  จัดทำช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา  ที่ต้องการขอรับคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ โดยสามารถแสกน qr code หรือคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อนัดหมายวันเวลาได้ทันที จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาติดต่อกลับ เพื่อยืนยันรายละเอียด https://docs.google.com/forms/d/1rxDQfCGPLsj367eoUrumPVotR-T-Vn_Ghpdd70kJfxw/edit?usp=sharing