043-363-471

อาจารย์นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์วรานนท์  มั่นคง อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ ที่เป็นแบบอย่างในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563