043-363-471

Category: รางวัลนักศึกษา

แพทย์หญิงอัณณ์ ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

แพทย์หญิงอัณณ์  ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดีเด่นยอดเยี่ยม ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

นักศึกษาแพทย์ศรมน ชัยชาญ ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้ายของผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

นักศึกษาแพทย์ ศรมน ชัยชาญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้าย  ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563