043-363-471

Category: รางวัลนักศึกษา

นศ.พ.ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์”ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาแพทย์ปรม บุตรมะลา ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ดีเด่น จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาแพทย์ปรม  บุตรมะลา นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

แพทย์หญิงอัณณ์ ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

แพทย์หญิงอัณณ์  ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดีเด่นยอดเยี่ยม ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

นักศึกษาแพทย์ศรมน ชัยชาญ ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้ายของผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

นักศึกษาแพทย์ ศรมน ชัยชาญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้าย  ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563