043-363-471

ผลงานนักศึกษา แพทยสภา

นักศึกษาแพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม
จากแพทยสภา

นางสาวพิมพ์อร
วิญญูตระกูล

ปีการศึกษา 2565

นายณัฐภพ
ปีนะกาตาโพธิ์

ปีการศึกษา 2564

นายปวีร์ 
พัฒนาวิศิษฏ์

ปีการศึกษา 2563

นายปรม
บุตรมะลา

ปีการศึกษา 2562

นาวสาวจงรักษ์
คำคง

ปีการศึกษา 2561

นายปรเมศวร์
บำรุงสวัสดิ์

ปีการศึกษา 2560

นายปิยวัฒน์
เอียวสวัสดิ์

ปีการศึกษา 2559

นายธนชิต
ไกรกีรติ

ปีการศึกษา 2558

นายธนภพ
ณ นครพนม

ปีการศึกษา 2557

นายภัทรนนท์
บุญยอุดมศาสตร์

ปีการศึกษา 2556

นายเบญจพล
ท้วมสมบุญ

ปีการศึกษา 2555

นางสาวณภัทร
เหล่าอรุณ

ปีการศึกษา 2554

นายสิทธิชัย
คำใสย์

ปีการศึกษา 2553

นายนนทพล
ปิยวัฒนเมธา

ปีการศึกษา 2552

นายไทวัจน์
ทัศนาวิวัฒน์

ปีการศึกษา 2551

นายอรรถพล
ติตะปัญ

ปีการศึกษา 2550

นางสาวพัชรีภรณ์
ตันมิ่ง

ปีการศึกษา 2549