043-363-471

ผลงานภายในสถาบัน

ผลงานและรางวัลภายในสถาบันของนักศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
“รางวัลศรีกาลพฤกษ์”
ประจำปีการศึกษา 2564
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสฤษฏ์เกียรติ ฤทษ์ธนะขจร, นายก้องภพ ประมังคะตา, นายชนาธิป วงศ์สมศรี 
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวีดีโอคลิปการบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์” Turn loss to life with pure heart of giving ประเภทนักเรียนนักศึกษา

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
“รางวัลศรีกาลพฤกษ์”
ประจำปีการศึกษา 2563
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธีรภัทร เหลืองธนะผล
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
“รางวัลกาลพฤกษ์ด้านวิชาการ”
ประจำปีการศึกษา 2563
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
“รางวัลกาลพฤกษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย”
ประจำปีการศึกษา 2563
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น