043-363-471

อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา

อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม
จากแพทยสภา

ผศ.นพ.นราทัศพล
ลิขิตดี

ปีการศึกษา 2565

ศ.พญ.ชิงชิง
ฟูเจริญ

ปีการศึกษา 2564

ผศ.พญ.จาริญญ์
จินดาประเสริฐ

ปีการศึกษา 2563

อ.นพ.วรานนท์
มั่นคง

ปีการศึกษา 2562

ผศ.นพ.วร์
ลุวีระ

ปีการศึกษา 2561

อ.นพ.อาคม
บุญเลิศ

ปีการศึกษา 2560

รศ.พญ.อรรจณี
มหรรฆานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2559

รศ.นพ.ณรงค์
เอื้อวิชญาแพทย์

ปีการศึกษา 2558

รศ.นพ.โกสินทร์
วิระษร

ปีการศึกษา 2557

ผศ.นพ.พลากร
สุรกุลประภา

ปีการศึกษา 2556

ผศ.นพ.วินัย
ตันติยาสวัสดิกุล

ปีการศึกษา 2555

รศ.นพ.สุชาติ
อารีมิตร

ปีการศึกษา 2554

ศ.นพ.วีรจิตต์
โชติมงคล

ปีการศึกษา 2553

รศ.พญ.กุสุมา
ชูศิลป์

ปีการศึกษา 2552

ผศ.พญ.พัชรี
คำวิลัยศักดิ์

ปีการศึกษา 2551

ผศ.นพ.อำนาจ
กิจควรดี

ปีการศึกษา 2550

รศ.นพ.สุมิตร
สุตรา

ปีการศึกษา 2549

ผศ.พญ.พิสมัย
ยืนยาว

ปีการศึกษา 2548

ศ.นพ.พลศักดิ์
จีระวิพูลวรรณ

ปีการศึกษา 2547

อ.นพ.กิตติศักดิ์
สวรรยาวิสุทธิ์

ปีการศึกษา 2546

ผศ.พญ.กิติวรรณ
วิปุลากร

ปีการศึกษา 2545

อ.นพ.ขจิตร์
พาชีรัตน์

ปีการศึกษา 2544

รศ.นพ.พิศาล
ไม้เรียง

ปีการศึกษา 2543