043-363-471

รางวัลอาจารย์แพทย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์

รางวัลอาจารย์แพทย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก
จากกองทุนครูตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.ภก.ปณต
ตั้งสุจริต

ปีการศึกษา 2565

รศ.พญ.สุดา
วรรณประสาท

ปีการศึกษา 2564

ผศ.นพ.ปิติ
อึ้งอารีย์วิทยา

ปีการศึกษา 2563

อ.ดร.นพ.ฉลองชัย
เฉลิมวัฒน์

ปีการศึกษา 2562

รศ.พญ.จุฬาพรรณ
อิ้งจะนิล

ปีการศึกษา 2561

อ.ดร.สุรชาติ
ชัยวิริยกุล

ปีการศึกษา 2560

ผศ.กุลธิดา
เวทีวุฒาจารย์

ปีการศึกษา 2559

ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา
ทัศนียกุล

ปีการศึกษา 2558 

รศ.พญ.ภารดี
เอื้อวิชาแพทย์

ปีการศึกษา 2557

รศ.นพ.สุพัชญ์
สีนะวัฒน์

ปีการศึกษา 2556

รศ.ดร.พัชรีวัลย์
ปั้นเหน่งเพชร

ปีการศึกษา 2555

ผศ.ประดิษฐ์
สุคนธวารินทร์

ปีการศึกษา 2554

ผศ.ปัทมา
อมาตยคง

ปีการศึกษา 2553