043-363-471

รางวัลอาจารย์แพทย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์

รางวัลอาจารย์แพทย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก
จากกองทุนครูตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.สิทธิชัย
คำไสย์

ปีการศึกษา 2565

อ.นพ.วรานนท์
มั่นคง

ปีการศึกษา 2564

อ.นพ.วันทิน
ศรีเบญจลักษณ์

ปีการศึกษา 2563

รศ.พญ.ประนอม
บุพศิริ

ปีการศึกษา 2562

อ.นพ.นราทัศพล
ลิขิตดี

ปีการศึกษา 2561

ศ.พญ.วิภา
รีชัยพิชิตกุล

ปีการศึกษา 2560

ผศ.นพ.องอาจ
โสมอินทร์

ปีการศึกษา 2559

รศ.พญ.ประนอม
บุพศิริ

ปีการศึกษา 2558

ผศ.พญ.มณีวรรณ
แท่นรัตนวิจิตร

ปีการศึกษา 2557

รศ.นพ.โกสินทร์
วิระษร

ปีการศึกษา 2556

ศ.พญ.วิภา
รีชัยพิชิตกุล

ปีการศึกษา 2555

ผศ.นพ.วินัย
ตันติยาสวัสดิกุล

ปีการศึกษา 2554

ศ.นพ.วีรจิตต์
โชติมงคล

ปีการศึกษา 2553