043-363-471

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1  และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร ชั้น 4  อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมประมาณ 800 คน ภายในกิจกรรมมีการแนะนำผู้บริหาร แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้ทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *