043-363-471

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงคะแนนเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565ผ่านระบบ KKUMailในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1qdho0fP-EdgCoGRvE98t95f4X0jr_F3M/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *