043-363-471

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

                   1. นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                             1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน 1,807   คน

                             1.2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง              จำนวน   464   คน      คิดเป็น   25.68  %

                             1.3 ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง          จำนวน 1,343   คน      คิดเป็น  74.32  %

                                                รวม               จำนวน  1,807   คน      คิดเป็น     100  %

                   2. บัตรเลือกตั้ง

                             2.1 บัตรรับรอง                     จำนวน    443   บัตร     คิดเป็น  24.52  %

                             2.2 บัตรไม่รับรอง                   จำนวน      –     บัตร     คิดเป็น           %

                             2.3 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน      จำนวน     21    บัตร     คิดเป็น    1.16 %                                    2.4 บัตรเสีย                          จำนวน      –     บัตร     คิดเป็น           %

                                                รวม               จำนวน    464   บัตร     คิดเป็น  25.68  %

                   3. คะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หมายเลขผู้สมัครชื่อกลุ่มได้คะแนน
1SAMO 64443

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *