หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาเซลล์วิทยาการแพทย์

 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาการแพทย์
ภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program in Medical Cytology
     
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เซลล์วิทยาการแพทย์)
   ป.บัณฑิต (เซลล์วิทยาการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ Graduate Diploma (Medical Cytology)
   Grad. Dip. (Medical Cytology)
     
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.    เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการช่วยตรวจกรองทางเซลล์วิทยา
ให้พยาธิแพทย์ผู้มีหน้าที่ในการให้การวินิจฉัยต่อไป
2.    เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของนักเซลล์วิทยาระดับ
พนักงานวิทยาศาสตร์ได้
3.    เพื่อขยายงานบริการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกให้พอเพียงกับความต้องการของวงการแพทย์
4.    เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางเซลล์วิทยาให้มากขึ้น
           
โครงสร้างของหลักสูตร
กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร 25 หน่วยกิต จำแนกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
-  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 15  หน่วยกิต
-  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิต
-  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
-  การฝึกงานในหน่วยเซลล์วิทยา ไม่คิดจำนวนหน่วกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 25  หน่วยกิต
      
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15  หน่วยกิต
365 711 เทคนิคทางเซลล์วิทยาและจุลพยาธิวิทยา 1(0-3-0)
Technique in Cytology and Histology
365 712 เซลล์พยาธิวิทยา 1 2(2-0-0)
Cytopathology I
365 713 ปฏิบัติการเซลล์พยาธิวิทยา 1 5(0-15-0)
Cytopathology Laboratory I
365 714 เซลล์พยาธิวิทยา 2 2(2-0-0)
Cytopathology II
365 715 ปฏิบัติการเซลล์พยาธิวิทยา 2 4(0-12-0)
Cytopathology Laboratory II
365 811 สัมมนาเซลล์พยาธิวิทยา 1(1-0-0)
Cytopathology Seminar
     

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
365 330 พยาธิวิทยาทั่วไป 2(2-0-0)
General Pathology
365 350 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา 1(0-2-1)
Pathology Laboratory
516 701 ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(2-3-0)
Biostatistics in Medical Sciences and Health Research
     

สารนิพนธ์

หน่วยกิต
365 812 สารนิพนธ์ 4(0-12-1)
Semithesis
     

การฝึกงาน

ไม่คิดจำนวนหน่วยกิต

               โดยฝึกปฏิบัติงานในหน่วยเซลล์วิทยาที่มีมาตรฐานอย่างน้อย 150 ชั่วโมง เพื่อให้มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการทำงานทางเซลล์วิทยาเพิ่มขึ้น

     
แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
365 711 เทคนิคทางเซลล์วิทยาและจุลพยาธิวิทยา หน่วยกิต
365 330 พยาธิวิทยาทั่วไป หน่วยกิต
365 350 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา หน่วยกิต
365 712 เซลล์พยาธิวิทยา 1 หน่วยกิต
365 713 ปฏิบัติการเซลล์พยาธิวิทยา 1 หน่วยกิต
หน่วยกิตเฉพาะภาค 11  หน่วยกิต
หน่วยกิตสะสม 11  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
516 701 ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หน่วยกิต
365 714 เซลล์พยาธิวิทยา 2 หน่วยกิต
365 715 ปฏิบัติการเซลล์พยาธิวิทยา 2 หน่วยกิต
365 811 สัมมนาเซลล์พยาธิวิทยา หน่วยกิต
หน่วยกิตเฉพาะภาค 10  หน่วยกิต
หน่วยกิตสะสม 21  หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
365 812 สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  ปฏิบัติงานในหน่วยเซลล์วิทยา ไม่มีหน่วยกิต
หน่วยกิตเฉพาะภาค หน่วยกิต
หน่วยกิตสะสม 25  หน่วยกิต

กลับหน้าฝ่ายวิชาการ | กลับหน้าคณะแพทย์