รายละเอียดรายวิชา  372 581  Clinical Radiology  (รังสีวิทยาคลินิก)
หน่วยรังสีวินิจฉัย (สัปดาห์ที่ 1 และ 2)

1. ภาคบรรยาย 

30  ชั่วโมง
2. ภาคปฏิบัติ  22  ชั่วโมง
3.  SDL 15  ชั่วโมง
 
            Practice Radiological Technique          6   ชั่วโมง
            โดยมีอาจารย์ทางรังสีเทคนิคเป็นผู้รับผิดชอบ 3 ท่าน แบ่งนักศึกษาแพทย์เป็น 3 กลุ่ม และเวียนเรียน กับอาจารย์ทุกท่านจนครบ ในวันนั้นๆ    เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานง่ายๆ  หลักการทำงานและฟิสิกส์ของเครื่องมือทางเอกซเรย์ทั้งหลาย ได้แก่ หลอดเอกซเรย์, เครื่องอัลตราซาวด์, เครื่องฟลูออโรสโคป, เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์, เครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก และให้เห็นเครื่องมือจริง และทราบเทคนิคเบื้องต้น ตลอดจนการจัดท่าผู้ป่วยในการถ่ายเอกซเรย์ต่าง ๆ
            Practice Imaging       12  ชั่วโมง
            โดยมีอาจารย์รังสีแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ 3 ท่านในแต่ละวัน แบ่งนักศึกษาแพทย์เป็น 3 กลุ่ม  และเวียนเรียนกับ อาจารย์ทุกท่านจนครบในวันนั้น ๆ โดยให้นักศึกษาแพทย์ได้ดู  และเห็นการปฏิบัติงานจริงของรังสีแพทย์ที่ประจำห้องต่างๆ ซึ่งได้แก่ Film Reading, IVU, เครื่องอัลตราซาวด์ , เครื่องฟลูออโรสโคป, เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , เครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก   และได้ทราบถึงข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ, การเตรียมตัวคนไข้, ข้อห้ามในการส่งตรวจ  รวมถึงผลแทรกซ้อน ที่อาจจะได้รับจากการตรวจนั้น ๆ  นักศึกษาแพทย์ ได้ฝึกปฏิบัติการทำอัลตราซาวด์เอง โดยจับคู่กับเพื่อนและผลัดกันทำ ได้เรียนรู้ Imaging ต่างๆ ในโรคที่พบบ่อย และควรทราบ  โดยให้ทราบถึงการแปลผลและการวินิจฉัยแยกโรค
            Radio-Technique  II , III                3  ชั่วโมง
          โดยมีอาจารย์ทางรังสีเทคนิคเป็นผู้รับผิดชอบ สอนให้นักศึกษาแพทย์ทราบเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเอกซเรย์  และ ให้นักศึกษาปฏิบัติ  โดยการถ่ายภาพเอกซเรย์ จากหุ่นจำลองที่จัดเตรียมให้ และล้างฟิล์มด้วยเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
            Radio-Technique IV                      1  ชั่วโมง
          สอนการฝึกทดลองจัดท่าผู้ป่วยสำหรับการถ่ายภาพรังสีทรวงอก  โดยการแบ่ง นักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ผลัดกันจัดท่า , ถ่ายภาพ และปฏิบัติการล้างฟิล์ม ชนิดล้างฟิล์มด้วยมือ ควบคุมโดยอาจารย์รังสีเทคนิค
          ***ในการฝึก Practice Radio-Technique และ Practice Imaging ให้นักศึกษาแพทย์บันทึกชื่อโรคที่ได้รับการวินิจฉัย  และ  Imaging ที่ได้ดูในแต่ละครั้ง ลงในสมุดรายงานประจำตัว โดยให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเซ็นรับรองทุกครั้ง
   

4. ภาคการประชุมอภิปราย           12  ชั่วโมง

            Morning Conference  และ  Pediatric Conference              6 ชั่วโมง
           เป็นการฝึกดู-ฝึกอ่านฟิล์มของระบบต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในวันนั้น ๆ เป็นผู้เตรียมฟิล์ม แนะนำและสอนวิธีการ approach  ฟิล์ม นั้น ๆ รวมถึงแนวทาง การอ่านแบบเป็นระบบ   การแปลผลการสรุปผล การวินิจฉัยฟิล์ม นั้น ๆ และอาจมีการวินิจฉัยแยกโรคด้วย
            Journal Club                          2  ชั่วโมง
           ให้นักศึกษาแพทย์ฝึกค้นคว้า  ค้นหางานวิจัยทางรังสีวินิจฉัย  โดยขอคำปรึกษาจาก อาจารย์ที่รับผิดชอบได้   แนะนำเรื่องที่สนใจนั้นมาให้อาจารย์พิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอ
            Correlated Radiological Conference             2 ชั่วโมง

          ให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนทั้งจากการบรรยาย , การฝึกปฏิบัติ  และการฝึกอ่านฟิล์ม  ในโรคที่น่าสนใจ  โดยอาจารย์แพทย์เป็นผู้เตรียมฟิล์ม

            ประชุมวิชาคณะ  (2 ครั้ง)               2  ชั่วโมง
     
5. การประเมินผล
5.1 คะแนนสอบลงกอง     60 %
5.2 คะแนนปฏิบัติและ คะแนนจิตพิสัย  40 %

รวม 

100 %
   
สถานที่เรียน และอาจารย์ที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ
1.   Introduction ห้องบรรยาย อาคาร MRI อาจารย์ที่รับผิดชอบ : อ.เพชรากร, อ.บรรจง, อ.สิวนิต เป็นการ Orientation เกี่ยวกับตารางการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ วิธีการเรียนรู้ในหน่วยรังสีวินิจฉัย,การรับผิดชอบดูแลฟิล์ม Teaching Files , การเซ็นยืมเอกสารคำสอน และอุปกรณ์ช่วยสอน
2.   Lecture อาจเรียนที่ห้องบรรยายของภาควิชา หรือห้องบรรยาย อาคาร MRI
3.   ฝึกปฏิบัต
- Practice Radio-Technique ให้มาเริ่มต้นและพบอาจารย์ที่ห้องอ่านฟิล์ม และอาจารย์จะพาไปตามห้องต่าง ๆ อีกครั้ง
อาจารย์ที่รับผิดชอบ : อ.เพชรากร , อ.บรรจง , อ.นวลนิตย์
- Practice Imaging ให้มาเริ่มต้นและพบอาจารย์ที่ห้องอ่านฟิล์ม และจะแยกย้ายไปตามห้องต่าง ๆ หลังพบอาจารย์ผู้สอน 
(โดยให้ดูชื่ออาจารย์ผู้สอนตามตารางทุกครั้ง)
- Radio-Tech III (อ.เพชรากร , อ.บรรจง) ปฏิบัติการถ่ายภาพรังสี ห้องเอกซเรย์ 3 , 5
- Radio-Tech IV (อ.เพชรากร, อ.บรรจง) ปฏิบัติการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ห้องเอกซเรย์ 1 , 3
4.   การประชุมอภิปราย
- Morning Conference เริ่ม 7.45 น. เรียนที่ห้องบรรยาย ในภาควิชารังสีวิทยา โดยดูชื่ออาจารย์ ผู้สอนในตารางการเรียนการสอนทุกครั้ง และให้เข้าร่วม Pediatric conference เฉพาะวันพฤหัสบดี ซึ่งเริ่มเวลา 8.00 น.
- Journal Club ที่ห้องบรรยายในภาควิชา โดยให้นักศึกษาแพทย์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และเตรียม Journal  ที่เกี่ยวกับ Diagnostic Imaging 2 เรื่อง ให้ตัวแทนนำมาให้อาจารย์ที่รับผิดชอบ (ตามตาราง)  พิจารณา ก่อนนำเสนออย่างน้อย 3 วัน
-

Correlated Radiological Conference ที่ห้องบรรยายในภาควิชา เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ เรียนรู้ในฟิล์มที่น่าสนใจ 

และจะมีการประเมินซักถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลังการประชุมด้วย โดยชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ดูในตารางทุกครั้ง
5.   Self directed learning (SDL) ให้นักศึกษาแพทย์ได้มีเวลาเรียนรู้และฝึกดู ฝึกอ่านฟิล์มด้วยตนเอง จาก ฟิล์ม Teaching Files ใน 
ห้องบรรยายของภาควิชา นักศึกษาแพทย์ สามารถดูฟิล์มนอกเวลาราชการได้ โดยวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่เกิน 20.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่เกิน 12.00 น เนื่องจากต้องปิดประตูภาควิชา ส่วนเวลาอื่นต้องขออนุญาตก่อนจากอาจารย์ประจำวิชา
6.   การส่งสมุดรายงาน ให้ส่งก่อนสอบ 1 วัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัส เนื่องจากวันสอบเป็นวันศุกร์  หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้รวบรวมสมุดรายงานประจำตัวที่มีลายเซ็นของอาจารย์ที่รับผิดชอบ ในชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติให้ครบถ้วนก่อนส่ง 
***** นศพ.ใด ไม่ส่งไม่มีสิทธ์สอบ *****
7.   การตรวจรับและส่งฟิล์ม Teaching Files , อุปกรณ์การเรียน, เอกสารคำสอน และสื่อการสอนต่างๆ ให้ติดต่อยืมได้ที่ ธุรการหน่วยรังสีวินิจฉัย ( คุณสุกัญญา ลาดเมืองศรี) และก่อนลงกอง ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจฟิล์ม Teaching Files ให้ครบเท่ากับตอนที่รับ และส่งคืน ส่งที่อาจารย์สิวนิต
8.   นักศึกษาแพทย์ ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ไม่มีสิทธ์สอบ
9.   การลาป่วย หรือลากิจ ต้องแจ้งอาจารย์ประจำวิชา และ เขียนใบลาส่งด้วย
10.   การประเมินผล
สอบลงกองในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2
1. คะแนนสอบลงกอง  60 %
2. คะแนนปฏิบัติทั้งหมด + คะแนนจิตพิสัย  40 %

รวม

100 %

การจัดการเรียนการสอนในหน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา ปีการศึกษา 2546
(สัปดาห์ที่ 3 และ 4)

การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่
1.  ภาคบรรยาย 8  ชั่วโมง
2.  ภาคการประชุมอภิปราย (Seminar in oncology) 7.5  ชั่วโมง
     
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย
1.  การเรียนการสอนข้างเตียงในหอผู้ป่วย (Teaching ward round)      4  ชั่วโมง
กลุ่ม 1 2  ชั่วโมง
กลุ่ม 2 2  ชั่วโมง
2. การเรียนการสอนที่แผนกผู้ป่วยนอก (Case Discussion) 8  ชั่วโมง
กลุ่ม 1 4  ชั่วโมง
กลุ่ม 2 4  ชั่วโมง
3.  การเรียนการสอนในห้องรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีขณะทำการรักษาผู้ป่วยจริง (RT technique)              6  ชั่วโมง
ห้องวางแผนการรักษา (Radiotherapy planning) 2  ชั่วโมง
ห้องฉายรับสี (Linac, Cobalt-60) 2  ชั่วโมง
ห้องใส่แร่ (Brachytherapy) 2  ชั่วโมง
     
การศึกาาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.  Ward work      3.5  ชั่วโมง
      (เป็นการรับผู้ป่วยเพื่อเขียนรายงาน เตรียมประวัติผู้ป่วยสำหรับการเรียนการสอนข้างเตียงและการทำสัมมนา)
2.  SDL  1  ชั่วโมง
      (ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเองหรือปรึกษาหารือกับอาจารย์ในข้อสงสัยต่างๆ)
      
การประเมินผล
1.  คะแนนสอบลงกอง   70%
2.  คะแนนปฏิบัติและความสนใจ  30%
โดยแบ่งเป็น 1.  เขียนรายงานผู้ป่วย 1 ราย 10%
2.  สัมมนา 10%
3.  ความสนใจ 5%
4.  ความประพฤติ 5%

รวม

100%

การจัดการเรียนการสอนในหน่วยรังสีรักษา

วัตถุประสงค์
                    การจัดการเรียนการสอนในหน่วยรังสีรักษา เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่ผ่านการศึกษาในหน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความสามารถ 4 ด้าน ด้วยกันดังนี้

1.  

มีความรู้ความเจ้าใจเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีในวิธีการต่างๆ ที่หน่วยรังสีรักษาให้การบริการ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานในหน่วยรังสีรักษา

2.  

มีเจตทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีความสงสาร เห็นอกเห็นใจผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้าย รวมไปถึงญาติของผู้ป่วย

3.  

มีศักยภาพและทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย โดยมีความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี ตลอดจนทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในระยะสุดท้ายของชีวิต

4.  

มีการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้เหตุผลเป็นองค์ประกอบ
    
 วิธีการการจัดการเรียนการสอน
                    ในการจัดการเรียนการสอนในหน่วยรังสีรักษามีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ แต่ละกิจกรรมจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละกิจกรรมมากำหนดวิธีการและเนื้อหา ดังนี้
1.  การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่
                    ประกอบด้วย
1.1  การบรรยาย
                    ลักษณะกิจกรรม  เป็นการบรรยายในชั้นเรียนทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นพื้นความรู้จะนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตามการบรรยายนี้ จะมีการชี้ให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนต่างๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ดังกล่าว ช่วยลดภาระในการจำของนักศึกษา
      
หัวข้อความรู้พื้นฐานประกอบด้วย

1.  

Introduction to radiotherapy  เป็นการแนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสีรักษา แนะนำการเรียนการสอนในหน่วยรังสีรักษา

2.  

Basic radiation physics ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษา

3.  

Radiobiology กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา เมื่อได้รับพลังงานจากรังสี จนทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการผิดปกติต่างๆ พร้อมทั้งแสดงแนวทางการแก้ไข

4.  

Basic principle of radiotherapy หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับรังสีรักษา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี

5.  

Radiotherapy in malignancy การนำรังสีมารักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อย

6.  

Palliative radiotherapy  การนำรังสีรักษามาใช้ในการบรรเทาอาการอันเนื่องมาจากภาวะต่างๆ ที่เกิดจากโรคมะเร็ง เช่น bone metastasis, spinal cord compression เป็นต้น

7.  

Radiation hazard and protection อันตรายต่างๆ ที่เกิดจากรังสี ตลอดจนถึงการป้องกัน
                       จุดแข็งของกิจกรรม ผู้สอนจะมั่นใจได้ว่า ได้ทำการปูความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบกับกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ 
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักศึกษาจะได้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนำไปประกอบกับกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
      
1.2  การจัดสัมมนา
                    ลักษณะกิจกรรม  เป็นการมอบหมายให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งไปศึกษาประวัติของผู้ป่วย แล้วนำมาพูดคุยในห้องสัมมนา พร้อมกับเพื่อนในกลุ่มใหญ่หน้าชั้นเรียน โดยมีการจับประเด็นที่สำคัญของผู้ป่วย และเป็นที่สนใจของนักศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน
                     จุดแข็งของกิจกรรม  นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย และมีเวลาในการเตรียมกิจกรรมนี้ ทำให้นักศึกษามีโอกาสเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ป่วยได้มากขึ้น และศึกษาหาความรู้จากตำราต่างๆ ทำให้นักศึกษามีเวลาในการบูรณาการข้อมูลของผู้ป่วย และความรู้จากตำราเข้าด้วยกัน นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสฝึกทักษะในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการทำงานกลุ่มร่วมกัน
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะ ดังนี้ 

1.  

ทักษะการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากผู้ป่วยและตำรา

2.  

ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย

3.  

ทักษะการนำเสนอสารสนเทศ

4.  

ทักษะในการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม
   
2.  การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก
                    ประกอบด้วย
2.1  การเรียนการสอนข้างเตียงในหอผู้ป่วย (Teaching ward round)
                    ลักษณะกิจกรรม  เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนนำกลุ่มนักศึกษา (กลุ่มย่อย) ไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย โดยมอบหมายให้นักศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยในกลุ่มได้ทราบ พร้อมกับมีการซักถามข้อมูลภายในกลุ่ม สรุปปัญหาของผู้ป่วยที่รวบรวมได้ และช่วยกันประเมินผู้ป่วยหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วระยะหนึ่ง
                       จุดแข็งของกิจกรรม  นักศึกษาจะมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิด และมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย และญาติมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ ดังนั้น นักศึกษาจะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยในระหว่างการรักษาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ เนื้อหาจึงมุ่งเน้นที่การติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วย และยังเน้นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ดำเนินการตามแนวทางที่คิดไว้ ตลอดจนถึงแนวทางแก้ไข
                       จุดแข็งอีกประการหนึ่ง คือ การที่นักศึกษามีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมากขึ้น นักศึกษาจึงมีโอกาสฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ รวมทั้งการสร้างเจตทัศนะคติที่ดีต่อผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะ ดังนี้ 

1.  

ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งการประเมิน

2.  

ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย

3.  

ทักษะการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากผู้ป่วยและตำรา

4.  

ทักษะในการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม

5.  

มีความเข้าใจในระบบการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง
       
2.2  การเรียนการสอนในห้องตรวจรับผู้ป่วยใหม่ (Case discussion)
                    ลักษณะกิจกรรม  เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะกลุ่มย่อยในห้องตรวจผู้ป่วยนอกในหน่วยรังสีรักษา ภารกิจสำคัญในห้องตรวจผู้ป่วยนี้ คือ การรับผู้ป่วยใหม่เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยรังสี การพิจารณารับผู้ป่วยเข้ารับการรักษานั้น มีขั้นตอนดังนี้

1.  

เริ่มจากการพิจารณารายละเอียดการเจ็บป่วยต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น

 

>  การซักประวัติ

 

>  การตรวจร่างกาย

 

>  ข้อมูลจากใบส่งตัว

 

>  ข้อมูลจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 

>  ประวัติการรักษาในอดีต

2.  

ประเมินความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด

3.  

การให้ความรู้ต่างๆ ดังนี้

 

>  ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับโรคที่ผู้ป่วยเกี่ยวข้อง

 

>  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษา และขั้นตอนต่างๆ

 

>  ความรู้เกี่ยวกับผลของการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น

 

>  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยทั้งระหว่าง และภายหลังการรักษา

4.  

การให้ผู้ป่วยและญาติร่วมกันพิจารณา เพื่อตัดสินเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
                     นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยรังสีแล้ว จะมีการสาธิตขั้นตอนต่างๆ ในการฉายรังสี เริ่มตั้งแต่

1.  

Tumor localization

2.  

Simulation

3.  

Planning

4.  

Irradiation
                     โดยมีการนำนักศึกษาไปชมกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนดังกล่าว พร้อมกับการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน
      
                       จุดแข็งของกิจกรรม  อยู่ที่กระบวนการการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจ โดยประเมินความเข้าใจจากการตัดสินใจ เพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมในระหว่างกิจกรรม อาจต้องแสดงความเห็นนอกเห็นใจร่วมกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งการให้กำลังใจตามเหมาะสม
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ และเจตทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย 
     
2.3  การเรียนการสอนในห้องตรวจผู้ป่วยภายหลังการรักษา (Case discussion)
                    ลักษณะกิจกรรม  เป็นการเรียนการสอนในลักษณะกลุ่มย่อย ที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาการทำงานในห้องตรวจผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีครบแล้ว และมารับการตรวจสภาพร่างกายเป็นระยะตามที่แพทย์นัดหมายไว้ การตรวจนี้จะเป็นการประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาไปแล้วเป็นเดือน หรือเป็นปีก็ได้ ผลจากการประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาผู้ป่วยต่อไป ดังนี้

1.  

นัดผู้ป่วยมารับการตรวจใหม่

2.  

ให้การรักษาใหม่เนื่องจาก

 

>  มีการหลงเหลือของโรคอยู่ภายหลังการรักษา (residual)

 

>  มีการกลับเป็นของโรคใหม่ (recurrent)

 

>  มีการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่นๆ (metastasis)

 

>  เป็นโรคในตำแหน่งใหม่ใหม่
                     โดยมีการระบุเหตุผลของการกำหนดแนวทางดังกล่าว
                       จุดแข็งของกิจกรรม  อยู่ที่กระบวนการประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วยภายหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี เมื่อประเมินแล้วก็จะทำการหาแนวทางทีเหมาะสม เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยต่อไป กิจกรรมนี้คล้ายคลึงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องตรวจผู้ป่วยระหว่างการรักษาในระหว่างกิจกรรม อาจต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจ ร่วมกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งการให้กำลังใจตามความเหมาะสม
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักศึกษาจะมีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินผลหลังการรักษาฝึกการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม และมีเจตทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย 
      
2.4  การเรียนการสอนที่ห้องรักษาผู้ป่วยขณะทำการรักษาผู้ป่วยจริง (RT technique)
                    ลักษณะกิจกรรม  เป็นการเรียนการสอนในลักษณะกลุ่มย่อยที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอน การทำงานในห้องที่ทำการรักษาด้วยรังสี เช่น ห้องวางแผนการรักษาด้วยรังสี ห้องใส่แร่ ห้องฉายรังสี ซึ่งจะทำให้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน ขณะที่ทำการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น สามารถอธิบายให้ผู้ป่วย ญาติหรือผู้สนใจอื่นๆ เข้าใจถึงขั้นตอนการรักษาด้วยรังสี
                       จุดแข็งของกิจกรรม  นักศึกษามีโอกาสชมขั้นตอนการรักษาด้วยรังสีในห้องต่างๆ
                       ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนการรักษาด้วยรังสีในห้องต่างๆ ซึ่งสามารถนำความรู้เหล้านี้ ไปประกอบกับการเรียนภาคการบรรยาย และการสามารถอธิบายขั้นตอนการรักษาด้วยรังสีให้ผู้ป่วย ญาติหรือผู้สนใจอื่นๆ เข้าใจได้ 

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5  ปีการศึกษา  2546  หน่วยรังสีวินิจฉัย  ภาควิชารังสีวิทยา
สัปดาห์ที่  1

วัน เวลา หัวข้อที่สอน
จันทร์ 08.00-09.30 Introduction (1)  อ.ชลิดา, อ.เพชรากร, อ.บรรจง
09.30-12.00 Basic Imaging + RS (1) อ.จิตเจริญ
13.00-15.00 Hepatobiliary : (1) อ.ชลิดา
15.00-16.00 Physics (1) อ.เพชรากร
16.00-17.00 Rabio - Tech I อ.นวลนิตย์
อังคาร 08.00-10.00 Acute Abdomen : (1) อ.ตุลา
10.00-12.00 SDL
13.00-15.00 KUB (1) : อ.จตุรัตน์
15.00-16.30 Radio - Tech II (1) อ.นวลนิตย์, อ.บรรจง
พุธ 08.00-10.00 CVS (1) : อ.เอมอร
10.00-12.00 Pediatric (1) : อ.จิราภรณ์
13.00-17.00 SDL
พฤหัสบดี 08.00-09.00 PED Conf. (13)
09.00-12.00 Practice Radio. Tech IVU / CT / FR : (1) อ.นวลนิตย์, อ.เพชรากร, อ.บรรจง
13.00-15.00 Neuro II (1) : อ.นิตยา
15.00-17.00 Neuro I (1): อ.วัลลภ
ศุกร์ 07.30-08.30 Morning Conf. (13) อ.เบญจพร
08.30-09.00 SDL
09.00-12.00 Practice Imaging I FLU1 / FR1 / CT1 : (11) อ.เบญจพร, อ.จุรีรัตน์, อ.นิตยา
13.00-14.00 GI (1) อ.เบญจพร
15.00-16.30 Interventional Radiology (1) อ.จุรีรัตน์


สัปดาห์ที่  2

วัน เวลา หัวข้อที่สอน
จันทร์ 07.30-08.30 Morning Conf. (13) อ.จุรีรัตน์
08.30-09.00 SDL
09.00-12.00 Practice Imaging II (11) IVU1 / FR2 / CT2 อ.ปรารถนา, อ.สิวนิต, อ.จุรีรัตน์
13.00-15.00 MS (1) : อ.ปรารถนา
15.00-17.00 Contrast Media + OB-GYN (1) : อ.สิวนิต
อังคาร 07.30-08.30 Morning Conf. (13) อ.วรินทร์ธร
08.30-09.00 SDL
09.00-11.00 Practice Imaging I (11) US1  อ.สิวนิต
11.00-12.00 SDL
13.00-15.00 Head & Neck (1) : อ.สิวนิต
15.00-16.30 Radio. Tech III : (11) อ.เพชรากร, อ.บรรจง
พุธ 07.30-08.30 Morning Conf. (13) อ.จตุรัตน์
08.30-09.00 SDL
09.00-12.00 Practice Imaging II (11) FLU2 / MRI2 / US2  อ.จิราภรณ์, อ.สิวนิต, อ.จตุรัตน์
13.00-17.00 SDL
พฤหัสบดี 08.00-09.00 PED. Conf. (13)
09.00-12.00 Practice Imaging II (11) FLU3 / FR3 / IVU3  อ.วัลลภ, อ.ชลิดา, อ.ปรารถนา
13.00-15.00 Journal Club (1) : 
15.00-16.30 Radio - Tech IV (11)  อ.เพชรากร, อ.บรรจง
ศุกร์ 08.30-12.00 สอบลงกอง + ประเมิน  อ.วรินทร์ธร
13.00-17.00 Correlated Radiological Conference + ประเมิน (13) อ.เบญจพร

 


ตารางสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 หน่วยรังสีรักษาและหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สัปดาห์ที่  3

วัน เวลา หัวข้อที่สอน
จันทร์ 08.30-09.30

Intro to RT (1) อ.จันทร์ศรี

09.30-10.30

Basic RT Physic (1) อ.ทวีศักดิ์

10.30-11.30

Radiobiology (1) อ.วรชัย

11.30-12.00

Ward work (14) V, M, S, C

13.00-14.00

Basic Principle RT (1) อ.ศรีชัย

14.00-15.00

Intro to NM (1) อ.กฤษณา

15.00-16.00

Principle of  NM Imaging (1) อ.กฤษณา

16.00-16.30

SDL

อังคาร 08.30-09.30

Palliative RT (1) อ.จันทร์ศรี

09.30-10.30

RT in Malignancy (1) อ.มณเฑียร

10.30-11.30

Instrument in NM (1) อ.จินตนา

11.30-12.00

Ward work (14) V, M, S, C

13.00-14.00

Treatment in Thyroid disease (1) อ.เฉลิมชัย

14.00-15.00

Radiopharmaceu - ticals (1) อ.วิจิตร

15.00-16.00

RIA (1) อ.วิจิตร

16.00-16.30

SDL

พุธ 08.30-09.00

Resource (13) อ.เฉลิมชัย, อ.กฤษณา

09.00-10.30

Thyroid conference (13) อ.กฤษณา  กลุ่ม 1
Thyroid conference (13) อ.เฉลิมชัย กลุ่ม 2

10.30-11.30

Mode of  RT (1) อ.ถวัลย์

11.30-12.00

Ward work (14) V, M, S, C

13.00-16.30

SDL

พฤหัสบดี 08.00-09.00

Radiation Hazard and Protection (1) อ.ประวัติ

09.00-10.00

In vitro NM (13) อ.วิจิตร  กลุ่ม 1
Application of  NM Instruments (13) อ.จินตนา กลุ่ม 2

10.00-11.00

Application of  NM Instruments (13) อ.จินตนา  กลุ่ม 1
In vitro NM (13) อ.วิจิตร  กลุ่ม 2

11.00-12.00

RT technique (13) อ.ทวีศักดิ์  กลุ่ม 1
RT technique (13) อ.ประวัติ  กลุ่ม 2

13.00-16.00

Nuclear medicine imaging system 1-6 (1) อ.กฤษณา

16.00-16.30

SDL

ศุกร์ 08.30-11.30

Nuclear medicine imaging system 7-12 (1) อ.เฉลิมชัย

11.30-12.00

Resource (13) อ.เฉลิมชัย, อ.กฤษณา

13.00-15.30

Seminar in oncology #1 (13) อ.ศรีชัย, อ.วรชัย, อ.มนเฑียร (+all) หรือ อ.จันทร์ศรี, อ.มณเฑียร, อ.วรชัย (+all)

15.30-16.30

Ward work (14) อ.วรชัย, อ.มณเฑียร, อ.ศรียชัย, อ.จันทร์ศรี

 


ตารางสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 หน่วยรังสีรักษาและหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สัปดาห์ที่  4

วัน กลุ่ม เวลา หัวข้อที่สอน
จันทร์ 1 RT 08.00-09.00

Teaching ward round (10) อ.ศรีชัย

09.00-11.00

Case discussion (13) อ.มนเฑียร, อ.วรชัย

11.00-12.00

RT technique (13) อ.ถวัลย์

2 NM 08.30-10.00

Teaching ward round (10) อ.มณเฑียร

10.00-12.00

Case conference (13)

1 RT, 2 NM 13.00-15.30

Seminar in oncology #2 (13) อ.จันทร์ศรี, อ.วรชัย. อ.ศรีชัย (+all) หรือ อ.ศรีชัย, อ.วรชัย, อ.มณเฑียร (+all)

15.30-16.30

Ward work (14) อ.วรชัย, อ.มณเฑียร, อ.ศรีชัย, อ.จันทร์ศรี

อังคาร 1 RT 08.00-09.00

Teaching ward round (10) อ.มณเฑียร

09.00-11.00

Case discussion (13) อ.ศรีชัย, อ.จันทร์ศรี

11.00-12.00

RT technique (13) อ.ทวีศักดิ์

2 NM 09.00-10.30

OPD teaching (11) อ.กฤษณา

10.30-12.00

Film conference (13) อ.ทวีศักดิ์

1 RT, 2 NM 13.00-15.30

Seminar in oncology #3 (13) อ.มณเฑียร, อ.วรชัย, อ.ศรีชัย  (+all) หรือ อ.ศรีชัย, อ.วรชัย, อ.จันทร์ศรี (+all)

15.30-16.30

SDL

พุธ 1 NM 08.30-10.30

OPD teaching (11) อ.กฤษณา

10.30-12.00

Film conference (13) อ.กฤษณา

2 RT 08.00-09.00

Teaching ward round (10) อ.จันทร์ศรี

09.00-11.00

Case discussion (13) อ.มณเฑียร, อ.วรชัย

11.00-12.00

RT technique (13) อ.ประวัติ

1 NM, 2 RT 13.00-16.30

SDL

พฤหัสบดี 1 NM 08.30-10.00

Teaching ward round (10) อ.กฤษณา

10.00-12.00

Case conference (13) อ.กฤษณา

2 RT 08.00-09.00

Teaching ward round (10) อ.วรชัย

09.00-11.00

Case discussion (13) อ.ศรีชัย, อ.จันทร์ศรี

11.00-12.00

RT technique (13) อ.ถวัลย์

1 NM, 2 RT 13.00-14.00

Seminar in NM (13) อ.เฉลิมชัย, อ.กฤษณา

14.00-15.00

Journal Club NM (13) อ.เฉลิมชัย, อ.กฤษณา

15.00-16.30

Case discussion (13) อ.มณเฑียร, อ.วรชัย, อ.ศรีชัย, อ.จันทร์ศรี

ศุกร์ 1, 2 08.30-10.30

Multistationary examination (Nuclear medicine)

10.30-12.00

Paper examination (Nuclear medicine)

13.30-15.00

Paper examination (Radiotherapy)

15.00-16.00

ประเมิน

 


[ กลับเมนูหลัก ]